Contact

Heb je een vraag over de veiling van 3FM Serious Request?

 

Mailen: info@veilet.com

 

Scroll naar beneden voor alle veilingitems.

Algemene voorwaarden

For General Terms and Conditions in English, please see below.

Art. 1 Toepassingsbereik

1.1 Bij deze algemene (verkoop)voorwaarden is te verstaan onder ‘Veiling', openbare verkoop van roerende goederen. ‘Veilinghouder', de ondernemer van openbare veilingen van roerende goederen. ‘Bieder' of ‘Koper', de persoon die in veilingen zoals hiervoor genoemd, biedt of koopt. ‘Verkoper', de persoon door of namens wie de opdracht tot het veilen van goederen word gegeven.

1.2 Deze algemene (verkoop)voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding van veilinghouder Veilet B.V. (hierna: “Veilet”) en de koper van de te veilen roerende zaken (hierna: “objecten”), waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring. Onder koper wordt mede de aspirant-koper verstaan die deelneemt aan de veiling.

1.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk met wederzijdse aanvaarding worden afgeweken.

1.4 De toepasselijkheid van de algemene (verkoop)voorwaarden wordt aan de veilingbezoeker kenbaar gemaakt door publicatie op internet en/of door mededeling voorafgaand aan de veiling. Een ieder die aan een veiling deelneemt, geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

Art. 2 informatie-/onderzoeksplicht

2.1 Omschrijvingen en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door Veilet naar haar beste weten verstrekt en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal op de veilinghouder, resp. de verkoper, of aangevoerd worden als reden voor de koper om zich te onttrekken aan zijn verplichtingen om de objecten tot zich te nemen en te betalen.

2.2 De koper dient vóór de koop een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan. De koper dient - waar redelijkerwijs nodig of gewenst - onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen. Indien in de beschrijving bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.

2.3 Veilet kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid van beschrijvingen of informatie op andere wijze kenbaar gemaakt. Dit betreffen de materialen c.a. van bijvoorbeeld;  houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein en diamant, een en ander met uitzondering van edele metalen. De veilinghouder aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden.

2.4 Veilet is niet verplicht aan derden inlichtingen, omtrent namen of adressen van verkopers, te verstrekken.   

Art. 3 Bieden

3.1 De koper biedt elektronisch door middel van het internet. Andere biedmethoden, bijvoorbeeld mondelinge biedopdrachten, staan alleen ter beschikking indien deze uitdrukkelijk door Veilet wordt aangeboden.

3.2 Biedopdrachten hoeven slechts uitgevoerd te worden indien Veilet redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft. Ook heeft Veilet te allen tijde het recht van het voeren van een biedopdracht af te zien.

3.3 Veilet sluit iedere aansprakelijkheid ter zake van het, om welke redenen dan ook, niet slagen van een bieding uit, evenals het - om welke redenen dan ook - niet slagen van een bieding anders dan door middel van het internet uitgebracht.

Art. 4 Totstandkoming (koop)overeenkomst

4.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer de Veilet het bod van de koper heeft geaccepteerd.

4.2 Het object wordt verkocht in de toestand waarin het zich ten tijde van toewijzing bevindt.

4.3 Door toewijzing ontstaat uitsluitend een (koop)overeenkomst van koop en verkoop tussen de hoogste bieder en de verkoper(s). Elke vordering tegenover Veilet wordt uitgesloten.

4.4 Objecten zijn na de toewijzing geheel voor rekening en risico van de koper, die echter niets mag vervoeren voordat betaling van alle door hem gekochte objecten heeft plaatsgevonden.

Art. 5 Verplichtingen koper

5.1 De koper moet 18 jaar of ouder zijn

5.2 De koper dient zich op eerste verzoek van Veilet te legitimeren.

5.3 De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling der kooppenningen, zonder zich op een meester of lastgever te kunnen beroepen.

5.4 De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene (verkoop)voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.

Art. 6 Herroepingsrecht

6.1  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

6.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Veilet bv, Tarweweg 1H, 6534 AM  Nijmegen, tel 024-6487595, info@veilet.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

6.3 Gevolgen van de herroeping.
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug, mits de betreffende goederen weer in ons bezit zijn.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

a)  U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons Veilet bv, Tarweweg 1H, 6543 AM  Nijmegen terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 

b)  De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Objecten die per koerier zijn bezorgd moeten ook per koerier worden teruggezonden in verband met voorkomen van beschadigingen. De kosten zijn afhankelijk van het soort object en de afmetingen.

c) U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Art. 7 Rechten Veilet

7.1 Veilet behoudt zich de volgende rechten voor:

a. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;
b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;
c. objecten te doen uitvallen of toe te voegen;
d. kopen te combineren of te splitsen en alleen bij opbod te verkopen;
e. kopen niet te gunnen of op te houden;
f. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een tot stand gekomen koopovereenkomst mag beroepen
g. na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling Veilet het recht heeft de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende object te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer aan te nemen;
h. indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan Veilet bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en te herveilen;
i. objecten niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een ander;
j. gedurende de veiling geen objecten af te geven;
k. namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen;
l. objecten waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden.

Art. 8 Betaling/ eigendomsoverdracht en eigendomsvoorbehoud

8.1 De betaling door de koper van de koopsom in Euro (€) verhoogd met veilingkosten, andere kosten en eventuele BTW, één en ander als door Veilet vast te stellen, moet vóór de aflevering van het (de) gekochte object(en) plaatsvinden en binnen de door Veilet gestelde termijn, zonder dat korting of verrekening is toegestaan, een en ander tenzij anders is overeengekomen. De betaling moet overgemaakt worden naar de Stichting Derdengelden van Veilet.

8.2 Alle objecten worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De onvoorwaardelijke eigendom gaat pas over op de koper indien alle verplichtingen uit de met Veilet gesloten overeenkomst(en) zijn nagekomen.

8.3 De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de verkoper (eigenaar en inbrenger) veilig te stellen. Het geleverde, dat onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Art. 9 Niet tijdige betaling 

9.1 Bij niet-tijdige betaling zal Veilet aan de koper rente in rekening mogen brengen, gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3% dan wel – naar keuze van Veilet – 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken.

9.2 Bij niet tijdige betaling, komen alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper.

9.3 Indien kopers de betalingstermijn overschrijden, vervallen gestelde cauties aan Veilet (als lasthebber van verkoper) en wordt de koop door een schriftelijke verklaring ofwel door een langs elektronische weg uitgebrachte verklaring ontbonden. Alsdan heeft Veilet de bevoegdheid zonder dat de koper in gebreke gesteld hoeft te worden, het geveilde te herveilen of uit de hand te verkopen.

Art. 10  Ophaaltermijn en stallingkosten

10.1 De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen, al dan niet  door het object zelf af te (laten) halen of door het in ontvangst nemen van het door Veilet toegezonden (door de koper gekochte) object, binnen een door Veilet gestelde redelijke termijn.

10.2 Blijft de koper in gebreke het gekochte object aan te nemen of af te (laten) halen binnen de gestelde termijn van Veilet, is de koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9 overeenkomstig van toepassing. Als gevolg daarvan gemaakte stallingkosten en daarmee samenhangende kosten zijn voor rekening van de koper. Tevens heeft Veilet het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te geven, waarbij vervoerskosten en het daaraan verbonden risico eveneens ten laste van de koper komen.

10.3 Overschrijden (of benaderen) de stallingkosten (en daarmee samenhangende kosten) uit het voorgaande lid, de waarde van het (de) desbetreffende object(en), dan zal Veilet koper vragen om het (de) object(en) in naam van Veilet opnieuw ter  veiling aan te bieden, zodoende Veilet zich uit de opbrengsten kan voldoen. Geeft koper, na een redelijke termijn tot beantwoording te hebben gehad,  geen gehoor aan het verzoek, dan verleent hij stilzwijgend toestemming aan Veilet het object opnieuw ter Veiling aan te bieden en te verkopen zodat Veilet zich uit de opbrengsten kan voldoen. Een eventueel surplus dat ontstaat doordat de opbrengst van het geveilde object alle gemaakte kosten door Veilet, overschrijdt, zal worden uitgekeerd aan de eerste (in gebreke zijnde) koper.

Art. 11 Onverkochte voorwerpen

11.1 Indien een object ten eersten male niet verkocht wordt, zal zij nog een drietal keren ter veiling worden aangeboden; zogenaamde herveilen. Indien het herveilen van het object niet leidt tot een verkoop zal het object teruggaan naar de inbrenger.

11.2 Op elke herveiling resulterend in een verkoop zijn deze algemene (verkoop)voorwaarden in het geheel  en onverkort van toepassing.

Art. 12 Aansprakelijkheid Veilet

12.1 Veilet is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten en overige omlijstingen, in de ruimste zin van het woord, en al het andere wat daarvan deel uitmaakt waaronder glas. Dit leidt slechts tot uitzondering in gevallen waarvan de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Veilet en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden.

12.2 In geen enkel geval is Veilet aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade, vermogensschade of elke vorm van indirecte schade.

12.3 Veilet is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van geleden schade dan ook, die optreedt in of nabij gebouwen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag, bezichtiging, afhaling  en andere gedragingen die direct verband houden met de activiteiten van Veilet.

12.4 Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Veilet aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Veilet gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Veilet onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering draagt.

12.5 Het betreden van gebouwen enigszins verbonden met Veilet is geheel voor eigen risico.

12.6 Met betrekking tot vervoer, expeditie, lossen, inslag, opslag, uitslag, laden, voorraadbeheer, assemblage, orderbehandeling, orderverzameling, verzendgereed maken, facturering, informatie-uitwisseling en beheer van objecten en alle daaraan verwante aansprakelijkheden zijn de physical distribution voorwaarden van toepassing, zoals Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 1 september 2000 ingeschreven onder nummer 177/2000 en tevens beschikbaar gesteld door Veilet.

Art. 13 foto’s, illustraties en intellectuele eigendomsrechten

13.1 Veilet is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden (en reeds verkochte) voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook. Veilet behoudt alle auteursrechten op deze afbeeldingen.

Art. 14 Diversen

14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene inbrengvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen koper en Veilet vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.

14.2 Op deze algemene (verkoop)voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

14.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of in verbandhoudende met, een tussen koper en Veilet gesloten overeenkomst, de totstandkoming daarvan en deze algemene voorwaarden daaronder mede begrepen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, behoudens het recht van Veilet om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement van de koper. Uiteraard laat deze regeling de dwingend rechtelijke bepalingen uit de wet onverlet.

 

General terms and conditions

1. Scope

1.1 In these general terms and conditions of sale the following words shall have the following meanings:   Auction': the public sale of goods. ‘Auctioneer': the company that conducts public auctions. ‘Bidder' or ‘Buyer': the person who bids or buys in the aforesaid auctions. ‘Seller': the person by whom or on whose behalf property has been consigned for sale by auction.

1.2 These general terms and conditions shall govern the entire legal relationship between auctioneer Veilet B.V. (hereinafter: “Veilet”) and the buyer of the property sold by auction (hereinafter: “items”), including the related purchase, sale, intermediary services, valuation, estimate, appraisals, cataloguing and storage. 'Buyer' shall include prospective buyers who take part in the auction.

1.3 No modification or waiver of any of these general terms and conditions shall be valid unless in writing and signed by both parties.

1.4 The applicability of the general terms and conditions shall be communicated to visitors to the auction by publication on the internet and/or notice given prior to the auction. By taking part in the auction, all bidders agree to be bound by these general terms and conditions.

2. Information and due diligence

2.1 Descriptions and all written and oral representations shall be made by Veilet to the best of its ability and shall in no case whatsoever constitute grounds for recourse against the auctioneer or the seller or a reason for the buyer to evade the obligation to pay for and take away the items.

2.2 The buyer shall, prior to the purchase, form his own opinion as to the accuracy of any description applied to an item. The buyer shall - where reasonably necessary or desired - rely on the independent advice of experts. If certain faults or imperfections are stated in the description, such shall be deemed a non-exhaustive indication conferring no benefit on the buyer.

2.3 Veilet shall not be liable for the accuracy of descriptions or information communicated in any other way. This concerns materials appendices relating to e.g. wood types, textiles, alloys, pottery, porcelain and diamonds, all the above with the exception of precious metals. The auctioneer shall accept responsibility for inaccurate descriptions only in so far as provided by clause 6 of these terms and conditions.

2.4 Veilet shall not be obligated to provide buyers' names or addresses to third parties. 

3. Bidding

3.1 The buyer shall bid electronically by way of the internet. Other bidding methods, e.g. oral bidding instructions, shall only be available if expressly offered by Veilet.

3.2 Bidding instructions shall only be carried out if Veilet has a reasonable opportunity to do so. Veilet shall also be entitled at any time to refuse to carry out a bidding instruction.

3.3 Veilet shall accept no liability whatsoever for the failure, for any reason whatsoever, of a bid or - for any reason whatsoever - the failure of a bid submitted other than by way of the internet.

4. Formation of contract of sale

4.1 The sale shall arise on awarding the final sale. A final sale shall be awarded when Veilet has accepted the buyer's bid.

4.2 The item shall be sold 'as is' at the time the sale is awarded.

4.3 On awarding a sale, a contract of sale and purchase shall be made between the highest bidder and the seller(s) only. All claims against Veilet shall be excluded.

4.4 Immediately the sale is awarded, the items shall be entirely for the account of and at the risk of the buyer who, however, shall not be entitled to remove anything until payment for all items purchased by him has been settled.

5. The buyer's obligations

5.1 The buyer must be aged 18 years or older

5.2 The buyer shall provide proof of identity at Veilet's request.

5.3 The buyer shall be deemed to have purchased for himself and is responsible for paying the purchase price without any reliance on a principal.

5.4 The rights and obligations arising from the contract of sale and these general terms and conditions are personal to the buyer and may not be assigned.

6. Right of cancellation

6.1 You shall be entitled to cancel the contract within a period of 14 days without giving any reason. The cancellation period shall expire 14 days after the day on which you or your designated agent, who is not the carrier, take possession of the property.

6.2 You may exercise your right of cancellation by making a clear statement (e.g. a letter sent by post or an email) informing us, Veilet bv, Tarweweg 1H, 6534 AM  Nijmegen, tel. 024-6487595, info@veilet.com, of your decision to cancel. To meet the cancellation deadline, it shall be sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of cancellation before the cancellation period has expired.

6.3 Consequences of cancellation. Upon cancellation, we shall refund all payments which you have made, including the cost of delivery (except for any extra cost you incurred by choosing a method other than the most economical standard delivery offered by us), as soon as possible and in any case within 14 days of receiving your notice to cancel your contract, provided we have received the property back from you.

We shall provide your refund by the same payment method which you used to complete the original transaction, unless you expressly agree otherwise. You shall not incur any fees as a result of such refund.

We shall be entitled to wait before providing your refund until we have received the property back from you or, if earlier, the day on which you supply us with evidence of having sent the property back.

a)  You shall return the property as soon as possible yet in any case within 14 days of informing us of your decision to cancel, to us, Veilet bv, Tarweweg 1H, 6543 AM  Nijmegen, by sending it back or returning it in person. You shall have met the deadline if you send the property back before the 14 days have expired.

b) The direct cost of sending the property back shall be your responsibility. Items delivered to you by carrier must also be sent back by carrier in connection with possible damage. The cost shall depend on the type of item and its dimensions.

c) You shall be liable only for the property's decline in value resulting from the use of the property beyond that which is necessary to ascertain the nature, characteristics and working of the property.

7. Veilet's rights

7.1 Veilet reserves the following rights:

a. to refuse a person as a bidder or buyer without giving any reason;

b. to alter the order of sale at any time;

c. to withdraw or add items;

d. to divide or consolidate lots and to sell exclusively to the highest bidder;

e. to suspend or refuse sales;

f. to rectify mistakes in bidding and awarding, or to rescind a sale without the bidder being   entitled to a contract of sale by reason of mistake;

g. to demand, immediately the sale is awarded, full or partial payment, while upon refusal or inability to pay, Veilet shall be entitled to rescind the sale and to put up the respective item for auction again and to refuse any further bid by the defaulting bidder;

h. to rescind the sale and put up the property for auction again if the defaulting buyer refuses to provide his full name and address and to furnish due proof of identity at Veilet's request;

i. to refuse to transfer items from the account of the original buyer to that of another;

j. to hold all items from release during the auction;

k. to submit bids on behalf of buyers or sellers;

l. to put up the property for auction again over which a dispute rises during or shortly after the auction and to rescind any sale.

8. Payment/ transfer of title and retention of title

8.1 Payment by the buyer of the purchase price in euros (€) plus buyer's premium, other charges and, where applicable, VAT, all of which as determined by Veilet, must be made before the purchased item(s) is/are taken away and by the deadline set by Veilet, with no right to discount or compensation, unless otherwise agreed. Payment must be remitted to Veilet's trust account.

8.2 All objects are delivered under retention of title. Unconditional ownership is only transferred to the buyer if all obligations under the agreement (s) concluded with Veilet have been fulfilled.

8.3 The buyer shall always do all that can be reasonably expected of him to secure the title to the property from the seller (owner and consignor). The property which is under retention of title may not be resold and may never be used as a means of payment. The buyer shall not be entitled to place a charge on or otherwise encumber property that is under retention of title.

9. Payment past due

9.1 If payment is past due, Veilet shall be entitled to charge the buyer interest equal to the statutory rate of interest plus 3% or – at Veilet's discretion – 1% a month, calculated from the payment due date.

9.2 If payment is past due, all legal and other expenses shall be the defaulting buyer's responsibility.

9.3 If the buyer is in default on payment, the security furnished shall be payable to Veilet (as the seller's principal) and the sale shall be rescinded by letter or notice by email. If this is the case, Veilet shall be authorized, without having to give the buyer notice of default, to resell the auctioned item by auction or private treaty.

10. Collection period and storage charges

10.1 The buyer shall take up the purchases either by collecting them in person or having them delivered by Veilet, by a reasonable deadline set by Veilet.

10.2 If the buyer fails to take away the purchase by the deadline set by Veilet, the buyer shall be in default by operation of law and the provisions of clause 9 shall apply by analogy. The storages charges and associated charges incurred as a result shall be the buyer's responsibility. Veilet shall also be entitled to transfer the purchased items to storage for the account of and at the risk of the buyer, with the removal costs and related risk likewise being borne by the buyer.

10.3 If the storage charges and associated charges under clause 10.2 approach or exceed the value of the respective property, Veilet shall request the buyer's permission to offer the property for auction again in Veilet's name such that Veilet can defray its expenses with the proceeds. If, after having had a reasonable amount of time to respond, the buyer fails to honor the request, he shall tacitly authorize Veilet to put up the item for auction again and sell it so that Veilet can defray its expenses with the proceeds. Any surplus arising from the proceeds on the auctioned item exceeding all expenses incurred by Veilet shall belong to the initial, defaulting buyer.

11. Unsold items

11.1 If an item is not sold the first time, it shall be put up for auction another three times ('re-offered'). If the item is not sold when re-offered, the item shall return to the consignor.

11.2 Any sale resulting from re-offering an item shall be governed by these general terms and conditions in full force and effect.

12. Veilet's liability

12.1 Veilet shall not be liable for any damage to picture frames or other frames, in the broadest sense of the word, or anything belonging to such frames, including glass. The only exception shall be in cases where the damage was the result of the intent or willful recklessness of Veilet and/or its employees, assistants or agents.

12.2 In no case whatsoever shall Veilet be liable for any loss of business profits or revenue or income, consequential damages or indirect losses of any kind.

12.3 Veilet shall not be liable for any accident of injury of any kind sustained on or near the premises where items can be consigned, stored, viewed, collected and other actions directly related to Veilet's activities.

12.4 If damage is sustained by persons or property through or in connection with performing a task or otherwise, for which Veilet is liable, its liability shall be limited to the amount(s) covered by Veilet's general liability insurance plus Veilet's excess under the general liability insurance policy.

12.5 Anyone entering premises in any way associated with Veilet shall do so entirely at their own risk.

12.6 The transport, forwarding, loading and unloading, transfer, storage, stock management, assembly, order processing, order picking, packing, invoicing, exchange of information and management of items and all associated liabilities are governed by the physical distribution conditions, as filed with the court registry of the District Court of Amsterdam on 1September 2000, No. 177/2000, and which are also available from Veilet.

13. Photographs, illustrations and intellectual property rights

13.1 Veilet shall be entitled to photograph, illustrate and otherwise capture the image all items offered for sale and previously sold and to use such images in any way whatsoever. Veilet shall retain all copyrights to these images.

14. Miscellaneous

14.1 If any provision of these general terms and conditions should be held to be unenforceable or invalid, the remaining provisions shall continue to have full force and effect. If any provision of these general terms and conditions should be held to be unenforceable or invalid, the buyer and Veilet shall agree to replace it with valid provisions which reflect, as nearly as possible, the content and portent of the unenforceable or invalid provision(s).

14.2 These general terms and conditions shall be governed by the law of the Netherlands.

14.3 All disputes arising from or in relation to a contract concluded between the buyer and Veilet, its formation and including these general terms and conditions shall be subject to the exclusive jurisdiction of the court of Arnhem, save Veilet's right to bring the dispute before the court of competent jurisdiction in the buyer's jurisdiction. This of course without prejudice to the mandatory rules of law.