Contact

Heb je een vraag over de veiling van 3FM Serious Request?

 

Mailen: info@veilet.com

 

Scroll naar beneden voor alle veilingitems.

Disclaimer

Het bepaalde in deze Disclaimer is van toepassing op deze internetsite. Lees deze Disclaimer zorgvuldig door. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten van Veilet en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite

Ondanks dat Veilet bv tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, geeft Veilet bv expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Veilet bv geeft geen garantie dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Intellectuele eigendomsrechten

Veilet bv, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is verboden om  informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veilet bv of van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Veilet bv behoudt zich het recht voor de inhoud op haar website, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Veilet bv is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een wijziging. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie wordt door Veilet bv met constante zorg en aandacht samengesteld. Het is desondanks mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Veilet bv behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Disclaimer

The provisions of this Disclaimer apply to this internet site. Please read this Disclaimer carefully. By accessing this internet site and / or using the information provided on or via this internet site, you agree to this Disclaimer. In the event of a conflict between the conditions of specific products and services from Veilet and this Disclaimer, the conditions of these products and services will prevail.

Use of this internet site

Despite the fact that Veilet bv tries to provide correct, complete and up-to-date information from sources considered to be reliable, Veilet bv does not explicitly or implicitly guarantee that the information offered on or via this website is correct, complete or up-to-date.

Veilet bv does not guarantee that this internet site will function flawlessly or without interruption.

Intellectual property rights

Veilet bv, or the entitled party, retains all rights (including copyrights, trademark rights, patents and other intellectual property rights) with regard to all information provided on or via this internet site (including all texts, graphics and logos). It is prohibited to copy, download or in any way publish, distribute, or multiply information on this internet site without the prior written permission of Veilet bv or the owner. You may print and / or download information on this website for your own personal use.

Veilet bv reserves the right to change the content on its website, including the text of this Disclaimer, at any time without further notice. Veilet bv is not liable for the consequences of a change. It is recommended to periodically check whether the information provided on or via this website, including the text of this Disclaimer, has changed.

Exclusion of Liability

The information shown on this website is compiled by Veilet bv with constant care and attention. It is nevertheless possible that information published on the site is incomplete and / or incorrect.

Veilet bv reserves the right to make any changes with immediate effect and without any notification.

All information, products and services are offered in the state in which they actually are and without any (implicit) warranty or guarantee with regard to their availability, reliability, fitness for a particular purpose or otherwise.

Applicable law

Dutch law is applicable to this website and the Disclaimer. All disputes arising from or in connection with this Disclaimer will be submitted exclusively to the competent court in the Netherlands.